Liên kết với chúng tôi:
Về chúng tôi
Công ty CP Công nghiệp ôtô - VINACOMIN là sự hợp nhất bởi Công ty Cơ khí Cẩm Phả và Công ty Cơ khí Động lực Cẩm Phả, với lịch sử truyền thống là Cơ khí Cẩm Phả năm xưa. Dưới thời Pháp thuộc Cơ khí Cẩm Phả chỉ là một xưởng cơ khí nhỏ của Công ty than Bắc kỳ, sau ngày giải phóng vẫn là xưởng cơ khí của mỏ Cẩm Phả với hoạt động sửa chữa các loại thiết bị phục vụ cho các mỏ khai thác than.

Đến ngày 01/8/1960 theo quyết định của Bộ công nghiệp nặng Nhà máy cơ khí Cẩm Phả chính thức được chuyển thành đơn vị độc lập là tiền thân của Công ty CP Công nghiệp ôtô - VINACOMIN hôm nay.
Hoạt động nổi bật
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 18.12.2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 18.12.2016

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữu trước khi thực hiện giao dịch: 135 791 CP (5,03%)

Xem chi tiết

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Cung cấp thông tin thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty

Cung cấp thông tin thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã kiểm toán đến 31.12.2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngầy 31/12/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngầy 31/12/2016

Quan hệ cổ đông

Đăng ký cuối cùng và DS người sở hưu Chứng khoán

Đăng ký cuối cùng và DS người sở hưu Chứng khoán

Hợp đồng kiểm toán ngày 02/6/2022

Hợp đồng kiểm toán ngày 02/6/2022

Công bố thông tin 24h Đại hội - Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022

Công bố thông tin 24h Đại hội - Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022

Dự thảo - Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022

Dự thảo - Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022


Đối tác khách hàng