Liên kết với chúng tôi:
Tin công ty
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 02.3.2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 02.3.2016 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữu trước khi thực hiện giao dịch: 13 069 CP (0,484%)

Download tại đây


Xem chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 18.12.2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 18.12.2016 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữu trước khi thực hiện giao dịch: 135 791 CP (5,03%)

Download file tại đây


Xem chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 15.12.2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 15.12.2015 Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Download file tại đây

Xem chi tiết

Đối tác khách hàng