Liên kết với chúng tôi:
Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức Công ty:
 Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.
 Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.
 Ban điều hành: 01 Giám đốc
Công ty điều hành chung; 02 Phó GĐ; 01 Kế toán trưởng.
05 phòng ban; 05 phân xưởng và 01 Chi nhánh Công ty.

Đối tác khách hàng