Liên kết với chúng tôi:
Về chúng tôi
Công ty CP Công nghiệp ôtô - VINACOMIN là sự hợp nhất bởi Công ty Cơ khí Cẩm Phả và Công ty Cơ khí Động lực Cẩm Phả, với lịch sử truyền thống là Cơ khí Cẩm Phả năm xưa. Dưới thời Pháp thuộc Cơ khí Cẩm Phả chỉ là một xưởng cơ khí nhỏ của Công ty than Bắc kỳ, sau ngày giải phóng vẫn là xưởng cơ khí của mỏ Cẩm Phả với hoạt động sửa chữa các loại thiết bị phục vụ cho các mỏ khai thác than.

Đến ngày 01/8/1960 theo quyết định của Bộ công nghiệp nặng Nhà máy cơ khí Cẩm Phả chính thức được chuyển thành đơn vị độc lập là tiền thân của Công ty CP Công nghiệp ôtô - VINACOMIN hôm nay.
Hoạt động nổi bật
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 02.3.2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 02.3.2016

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữu trước khi thực hiện giao dịch: 13 069 CP (0,484%)

Xem chi tiết

1530.CBTT.HĐQT. Công bố thông tin 24h

1530.CBTT.HĐQT. Công bố thông tin 24h

Giấy xác nhận Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy xác nhận Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Giấy uỷ quyền cổ đông cá nhân 2019

Giấy uỷ quyền cổ đông cá nhân 2019

Giấy ủy quyền của người đại diện cổ đông là tổ chức 2019

Giấy ủy quyền của người đại diện cổ đông là tổ chức 2019
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngầy 31/12/2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán đến 31.12.2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngầy 31/12/2018

Quan hệ cổ đông

Điều lệ tổ chức và hoạt động

Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của VN.

Điều lệ công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic

Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomic.

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đồng thường niên 28/03/2019

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đồng thường niên 28/03/2019


Đối tác khách hàng